beleidsplan van de Gorechtkerk

Gorechtkerk:   plaats van ontmoeting

Beleidsplan van de Gereformeerde Kerk Haren-Onnen
2013-2017

Inhoudsopgave

Inleiding                                                                                                      3
Roeping                                                                                                       4
Visie                                                                                                             4
Profiel                                                                                                          5
Context                                                                                                        5
Korte geschiedenis                                                                                    6
Organogram                                                                                                7
Leiding                                                                                                         8

Deelbeleidsplannen:

 • Taakgroep Pastoraal Team                                                                9
 • Taakgroep Ontmoetingen                                                                 11
 • Stichting Gereformeerd Jeugdwerk Haren                                   12
 • Taakgroep Liturgie/Eredienst                                                          13
 • Werkgroep Taizévieringen                                                                14
 • Werkgroep Ochtendplusdiensten
 • Taakgroep Bloemen                                                                            15
 • Taakgroep Beamer                                                                              15
 • College van Diakenen                                                                         17
 • College van Kerkrentmeesters                                                          18Communicatie                                                                                      21
  Samenwerking met andere kerkgenootschappen                         22
  Analyse en conclusies                                                                         24

Inleiding
‘Gorechtkerk: plaats van ontmoeting’: dat is de titel die we dit beleidsplan meegeven. Dat doen we niet zomaar. De Gorechtkerk wil een plek zijn waar mensen de ontmoeting met God beleven. En waar mensen elkáár ontmoeten. We willen een gemeenschap zijn die zich verbonden weet in de Bijbelse boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God. Vanuit die boodschap willen we als geïnspireerde mensen op weg gaan naar God en naar elkaar. We willen een plek bieden voor ontmoeting, die mensen aan elkaar verbindt en die de band met God verdiept.

Dat zijn mooie woorden. Maar ze in de praktijk waarmaken gaat niet vanzelf. Dit beleidsplan wil daaraan bijdragen. Het heeft een lange voorgeschiedenis. In 2007 is onze gemeente georganiseerd naar het model van één kerkenraad met taakgroepen. Vervolgens heeft de kerkenraad, na een zorgvuldige uitwerking, in 2009 de Plaatselijke Regeling vastgesteld. Vanuit verschillende richtingen kwam daarna de roep om een beleidsplan. Waarin helder naar voren komt waar we in de Gorechtkerk voor staan en hoe we dat de komende jaren in de praktijk willen vormgeven.

Daarop heeft de kerkenraad in januari 2011 een commissie opdracht gegeven een beleidsplan te gaan opstellen. Die commissie – bestaande uit ds. Marja de Jager, Jolly Kerkstra, Cees Verschoor en Rudolf Kooi – is daar gedegen mee aan de slag gegaan, onder andere aan de hand van het model ‘Op weg met beleid’ van de landelijke Protestantse kerk. Dat is gebeurd in goede samenwerking met verschillende gremia in onze gemeente, bijvoorbeeld de diverse taakgroepen, het College van Kerkrentmeesters, het College van Diakenen en de Stichting Gereformeerd Jeugdwerk Haren. Op basis daarvan is dit beleidsplan tot stand gekomen. De kerkenraad heeft het concept in drie sessies becommentarieerd. De opmerkingen van de kerkenraad zijn vervolgens met de taakgroepen doorgenomen. Daarop heeft de kerkenraad de verbeterde tekst nog eens in zijn geheel gelezen en voorlopig vastgesteld. Definitieve vaststelling vond plaats in de kerkenraadsvergadering van 6 mei 2013, nadat het beleidsplan ter inzage had gelegen en tijdens een gemeenteavond ook de gemeente was gehoord. Het beleidsplan is een ontwikkelingsplan. Dat betekent dat we ons beleid de komende jaren voortdurend actueel zullen houden en waar nodig aanpassen. In 2017 zullen we het beleidsplan als geheel evalueren.

Wij zijn een veelkleurige gemeente. Bij het schrijven van het beleidsplan hebben we steeds gezocht naar de elementen die ons in die veelkleurigheid met elkaar en met God verbinden. Zo hopen we ruimte te laten en recht te doen aan ieders betrokkenheid bij onze gemeente. En willen we een werkelijke ‘plaats van ontmoeting’ zijn.

Namens de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Haren-Onnen,
Jolly Kerkstra
Preses

Haren, december 2013


Roeping
De ‘roeping’ van onze gemeente zou ook vertaald kunnen worden als onze ‘opdracht’. Om die roeping of opdracht te kunnen verwoorden is een oriëntatie op de Schrift en de traditie en wat daarin als richtinggevend wordt bevonden essentieel. De volgende twee teksten geven samen een beeld van de roeping van onze gemeente.

Het zout van de aarde, het licht in de wereld
Matteüs 5: 13-14
Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.

Het lichaam van Christus; een eenheid uit vele delen
1 Korintiërs 12: 12
Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.

Visie
Geloven is voor ons:
Vertrouwen dat God naar ons omziet
en de wereld niet aan zijn lot overlaat.

Jezus volgen en de hoop niet opgeven
dat het anders, beter kan…

Als geïnspireerde mensen op weg gaan
naar God en naar elkaar.

Kerk zijn is voor ons:
Het vormen van een gemeenschap die zich verbonden weet in de Bijbelse boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God.

We voelen ons betrokken op elkaar en op de wereld om ons heen. We geven dit handen en voeten door naar elkaar om te zien en door zorg te dragen voor onze medemens, binnen en buiten de kerk.

Wij zijn een veelkleurige, gastvrije gemeente. We brengen ieder onze eigen gaven en talenten in. We verschillen in geloofsovertuiging, geloofsbeleving en in onze voorkeuren voor bepaalde type kerkdiensten. Daarom is er een breed aanbod aan activiteiten en kerkdiensten. Binnen die veelkleurigheid bieden we elkaar ruimte. In wat ons bindt voelen we ons één.

Onze gemeente kenmerkt zich door een inspirerende en uitnodigende mix van geloof, ontmoeting en activiteit.

Profiel
De landelijke Protestantse Kerk onderscheidt kerkgemeenschappen met verschillende profielen. Onze kerk past het best bij onderstaande twee profielen, afkomstig uit ‘Op weg met beleid’. Op basis van onze biografie dragen wij de sporen van het klassiek-gereformeerde profiel met ons mee. Vanuit die stevige wortels zijn we een veelkleurige gemeente die ruimte biedt aan een veelheid aan geloofsuitingen.

 • Het klassiek-gereformeerde profiel

Centraal staat de woordverkondiging. Het Woord laat mensen hun nood (de zonde) kennen, maar ook hoe zij daaruit verlost kunnen worden door het werk van Christus. Er is veel aandacht voor het pastoraat. Ook de heiliging van het leven is belangrijk: de geboden als leefregel.

 • Het conciliaire profiel

De kerk is een zoekgemeenschap. Deze staat een open en plurale leergemeenschap voor, met volop ruimte voor communicatie en dialoog. Geloven als zoektocht. Er is een veelheid aan geloofsuitingen, zoals ook de Bijbel een verzameling is van zeer uiteenlopende geloofsgetuigenissen.

Context

Haren is een welvarend dorp met een gegoede bevolking. De gemiddelde leeftijd ligt hoger dan het landelijke gemiddelde. Haren is aantrekkelijk voor ouderen en er zijn veel voorzieningen voor sport en cultuur. De Harenaars functioneren veel in eigen sociale netwerken. Het gemiddelde opleidingsniveau is hoog en Haren is een echt forenzendorp. Onnen is een landelijk, nauw met Haren verbonden, dorp.

De Gereformeerde kerken in Haren en Onnen zijn in 2004 gefuseerd. Wij kerken in de Gorechtkerk aan de Kerkstraat in Haren. Naast de Gorechtkerk ligt zalencentrum ’t Gorechthuis. Dat voorziet in onze eigen behoefte aan vergaderruimte, maar wordt ook commercieel geëxploiteerd.

Andere kerkgenootschappen in Haren zijn:

 • Buitengewone wijkgemeente Vereniging van Vrijzinnige Hervormden (het Witte Kerkje)
 • De Hoeksteen, Nederlands Gereformeerde Kerk en de Christelijk Gereformeerde Kerk
 • Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Haren
 • Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Onnen
 • Hervormde Gemeente Haren/Onnen
 • Protestantse Gemeente Noordlaren Glimmen
 • Rooms-katholieke Parochie St. Nicolaas
 • Doopsgezinde gemeente
 • Nieuw-Apostolische kerk

Onze contacten met andere kerkgenootschappen staan verderop in dit beleidsplan uitgewerkt (zie pagina 21).

Korte geschiedenis
In 1852 vormde een kleine groep ‘Afgescheidenen’, in navolging van dominee Hendrik de Cock, in Haren een Christelijke Afgescheiden Gemeente die later de Gereformeerde Kerk ging heten. Ze bouwden in de Witte Steeg, de latere Kerkstraat, een eenvoudige schuurkerk waar ze ’s zondags samenkwamen. In 2012 bestond de Gereformeerde Kerk in Haren dus 160 jaar. In al die jaren is de kerk voor velen een plek geweest waar ze konden schuilen, waar ze getroost en bemoedigd konden worden. Een ‘plaats van ontmoeting’. Er is veel gebeurd binnen en buiten de muren van de kerk. Sommigen hebben de kerk verlaten, om uiteenlopende redenen.

 Maar velen zijn gebleven en zij hebben bijgedragen aan wat de kerk nu is geworden: een veelkleurige gemeente die ruimte biedt voor uiteenlopende opvattingen en een persoonlijke geloofsbeleving. Voor een uitgebreide geschiedenis van de Gereformeerde Kerk in Haren verwijzen wij naar het boek ‘Kerkmensen onderweg, wat heeft ze bezield’, dat verscheen bij het 150-jarig bestaan van de kerk.

Organogram

 

Leiding
De leiding van onze kerkelijke gemeente ligt in handen van de kerkenraad, gevormd door de ambtsdragers van de gemeente: de predikanten, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen.

De kerkenraad komt 8 maal per jaar bij elkaar en heeft de volgende taken[1]:

 • De zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en vorming en toerusting.
 • Het vaststellen en wijzigen van het beleidsplan voor het leven en werken van de gemeente.
 • Het opzicht over de leden van de gemeente voor zover dat door de kerkorde is opgedragen.
 • De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente.
 • Het bevorderen van de gemeenschap der kerken ter plaatse en in het bijzonder de relatie met de Hervormde Gemeente Haren/Onnen.
 • De zorg voor de informatieverstrekking aan en de communicatie met de gemeente.
 • Het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld.
 • Het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente.
 • Het benoemen van ambtsdragers en pastoraal medewerkers.
 • Het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd.

De kleine kerkenraad komt 2 maal per jaar bij elkaar. Taken van de kleine kerkenraad zijn:

 • Het aansturen en begeleiden van werkgroepen.
 • Het bewaken van de samenhang in de arbeid van de werkgroepen.
 • Het instellen van de taakgroepen en het benoemen van de leden daarvan.
 • Het toetsen van het werk van de taakgroepen aan het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan.
 • Het vaststellen van de instructies van de werkgroepen.

Het moderamen van de (kleine) kerkenraad komt tenminste 10 maal per jaar bijeen. Het heeft als taken:

 • Het voorbereiden, samenroepen en leiden van de vergaderingen van de (kleine) kerkenraad.
 • Het uitvoeren van de besluiten van de (kleine) kerkenraad waarvoor geen anderen zijn aangewezen.
 • Het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van spoedeisende zaken.

Deelbeleidsplannen

Samen met de kerkenraad vormen de taakgroepen de ‘ruggengraat’ van de Gorechtkerk. Daarom hebben wij alle taakgroepen gevraagd een kort deelbeleidsplan op te stellen. Hieronder een overzicht van die deelbeleidsplannen. We hebben ze ingedeeld onder de kopjes Leren, Gemeenschap, Vieren, Dienen en Beheer uit het PKN-model ‘Op weg met beleid’.

Leren
‘Leren’ komt op verschillende plaatsen in onze kerk aan bod.

Zo kennen wij:

 • Kindernevendienst, basiscatechese en tienercatechese;
 • Een 16-plus en een 20-plusgroep;
 • Zes à zeven Basisgroepen;
 • Lectio Divina;
 • Vrouwengespreksgroep ‘Onderzoekt de schriften’;
 • Ouderenkring;
 • Groot huisbezoek.

Hoewel wij verschillende plaatsen in de kerk kennen waarin ‘leren’ aan bod komt, hebben wij geen visie ontwikkeld op de vraag welke plaats ‘leren’ in onze gemeente inneemt en vanuit welk theologisch kader dit geschiedt.

De catechese en de jongerengespreksgroepen worden ondersteund, begeleid en geleid door de beide predikanten. Dit vinden we waardevol en willen we zo behouden. De predikanten ondersteunen de leiding, beantwoorden hun vragen en geven theologische adviezen en kaders.

Voor de komende jaren willen we behouden wat we hebben en in datgene wat we doen de verdieping zoeken.

Gemeenschap
Een aantal taakgroepen binnen onze gemeente is gericht op het vormen en samenbinden van onze geloofsgemeenschap: de Taakgroep Pastoraal Team, de Taakgroep Ontmoetingen en de Stichting Gereformeerd Jeugdwerk Haren. Hieronder staan hun deelbeleidsplannen.

Taakgroep Pastoraal Team
Wie zijn we en wat doen we?

Taken van het Pastoraal Team zijn:

 1. De organisatie van het pastoraat rondom de Gorechtkerk.
 2. Het maken van een werkplan voor het pastoraat, naar aanleiding en als uitwerking van het beleidsplan voor de Gereformeerde Kerk Haren-Onnen.

Het Pastoraal Team bestaat uit onze beide predikanten, de pastorale ouderlingen en alle pastoraal medewerkers. De organisatie ligt in handen van een bestuur, te weten de voorzitter en de secretaris. De predikanten verlenen steun en onderhouden het contact met de kerkenraad. De secretaris is het aanspreekpunt.

De taakgroep organiseert de pastorale bearbeiding van de gemeente in de verschillende secties en de tehuizen, houdt daartoe regelmatig sectiegewijs contact met de ouderlingen en alle pastoraal medewerkers.

Het bloemenfonds van het pastoraal werk bestaat uit de opbrengst van de uitgangscollectes op de zondagen dat het Avondmaal gevierd wordt, en de Avondmaalscollecte op Witte Donderdag. Voor uitgaven bestemd voor de ondersteuning en toerusting van ouderlingen en pastoraal medewerkers kan overlegd worden met het moderamen en het College van Kerkrentmeesters.

Waar willen we naartoe?

 • Het Pastoraal Team bestaat uit predikanten, ouderlingen met pastorale taken en pastoraal medewerkers.
 • Het draagt in overleg met de predikanten mede zorg voor toerusting en ondersteuning van pastoraal werkenden.
 • Het Team komt ten minste tweemaal per jaar bijeen.
 • De bijeenkomsten van het Pastoraal Team worden alleen gebruikt voor toerusting door de beide predikanten. De avonden beginnen om 20.00 uur en bieden ruimte om in alle rust één onderwerp per avond te behandelen.

De sectieteams bestaan uit een ouderling en pastoraal medewerkers. Zij zorgen ervoor dat er bezoeken worden afgelegd. Het team verdeelt onderling de adressen van de betreffende sectie. De ouderling/pastoraal medewerker overhandigt of bezorgt het jaarboekje en zo nodig de uitnodiging voor deelname aan Groothuisbezoek. Ook de Kerstgroeten worden door hen bezorgd. De meeste secties zijn op logische, meestal geografische, wijze samengevoegd.

De sectieteams komen tweemaal per jaar bij elkaar en nodigen voor de vergaderingen ook de desbetreffende sectiepredikant uit. Van de bijeenkomsten wordt zo nodig een afsprakenlijstje gemaakt.

De coördinatie van voorkomende werkzaamheden ligt in handen van de voorzitter en secretaris.

In de sectievergaderingen worden alle huishoudelijke zaken behandeld.
Deze sectieteams bevorderen het onderlinge contact.

Aan- en aftreden van de pastoraal medewerkers gebeurt in de sectievergaderingen. Van pastoraal ouderlingen en diakenen wordt dit in de kerkenraad behandeld

Ook de pastoraal medewerkers worden benoemd voor een periode van 4 jaar.

Een grote wens is te komen tot een kloppend systeem van alle adressen. Heel moeilijk daarbij is dat wij geen bericht krijgen van verhuizingen binnen de gemeente. Wat dat betreft zijn wij afhankelijk van onze eigen leden. Ook een wens is om samen met de Hervormde Gemeente Haren/Onnen nieuw-ingekomenen te verwelkomen.

Het Pastoraal Team onderzoekt, in overleg met de pastorale secties, of inzicht kan worden gegeven in welke gemeenteleden al dan niet worden bezocht en waarom wel of niet.

Taakgroep Ontmoetingen

Wie zijn we en wat doen we?
De Taakgroep Ontmoetingen wil via verschillende werkvormen het ontmoeten van gemeenteleden rond inhoudelijke en godsdienstige/spirituele thema’s bevorderen. Daarbij richten we ons op de eigen gemeenteleden, maar ook op mensen vanuit de bredere dorpscontext in Haren. Bij die activiteiten streven we naar de ontmoeting van ons als mensen met elkaar en met God als Aanwezige in ons leven.

De oorspronkelijke opdracht aan de taakgroep was tweeledig:

 • het bij elkaar brengen van gemeenteleden op ontmoetingsavonden met een thema;
 • het ondersteunen van de uitwerking van creatieve ideeën die ambtsdragers inbrengen.

We zijn serieus met die opdracht aan de slag gegaan. Maar de tijd staat niet stil. De gemeente ontwikkelt zich, en dat zien we terug in het taakveld van de Taakgroep Ontmoetingen. Dat heeft daardoor ook een verschuiving doorgemaakt. De taakgroep bestaat uit een begeleidend predikant, een kerkenraadslid en een aantal commissieleden zonder de verantwoordelijkheid van het ambt.

We proberen één à twee keer per jaar ontmoetingsavonden te organiseren. Onder andere door de ontmoetingsavonden+, in samenwerking met boekhandel Boomker, hebben die avonden een bijzondere invulling gekregen.

Naast de avonden organiseren we ook andere ontmoetingsmomenten. Bijvoorbeeld rond 4 mei een wandeling in Westerbork. Of pelgrimswandelingen en een tocht per auto naar Ter Apel. We hebben gemerkt dat ook bijzondere vieringen mensen bij elkaar kunnen brengen.

Waar willen we naartoe?
De vormgeving van onze activiteiten zal steeds aan verandering onderhevig zijn. Dat willen we ook actief blijven verkennen. De taakgroepvergaderingen zijn dan ook vooral ‘brainstormsessies’ over de plek die we als kerkgemeenschap en als individu in de samenleving kunnen innemen. Van daaruit proberen we ideeën uit te werken die ontmoeting bevorderen. We blijven verder kijken dan de grenzen van onze eigen kerk.

We verkennen daarbij de raakvlakken tussen kerk en samenleving in den brede. Bijvoorbeeld via de overlap met kunst, cultuur en sport. Sommige activiteiten zijn vooral geschikt voor gemeenteleden, en echt op hen gericht. Andere meer op een bredere ontmoeting, maar altijd beginnend vanuit de Gorechtkerkgemeenschap. Een voorbeeld is het seizoenenproject in 2012 en 2013. Met daarin een avond met weerman Reinier van den Berg. Eerder organiseerden we een voetbaldienst met de toenmalige keeper van FC Groningen.

Iemand zei: ‘je kunt de geseculariseerde cultuur niet veranderen, maar wel een beetje heiligen’. Vanuit die gedachte proberen we de samenleving een beetje te ‘heiligen’ door de ontmoeting met de kerk. We willen als kerk present zijn in de samenleving van Haren. Daarom zorgen we bijvoorbeeld dat de kerk als zodanig herkenbaar is (via een banner etc.) tijdens de 4Mijl van Groningen, waarvan de route langs ons kerkgebouw loopt.

De Werkgroep Goede Doelen functioneert ook op dit raakvlak, dus werken we in voorkomende gevallen met hen samen.

‘Gorechtkerk, plaats voor ontmoeting’ is onze werkterm. Daarnaast willen we – in lijn met het bovenstaande – ook ‘Gorechtkerk, kerk in beweging’ zijn. We willen steeds weer nieuwe werkvormen bedenken, die onze kerk present laten zijn in een dynamische, veranderende (Harense) samenleving. Nu en later, vanuit onze opdracht en de praktische mogelijkheden van onze taakgroep.


Stichting Gereformeerd Jeugdwerk Haren
Wie zijn we en wat doen we?
De Stichting Gereformeerd Jeugdwerk Haren organiseert al meer dan 40 jaar als zelfstandig onderdeel van de kerk activiteiten voor de jeugd in de Gorechtkerk, waarbij het bereik veel groter is dan alleen de jeugd van de Gereformeerde Kerk. Zo doen ook veel jongeren vanuit de Hervormde Gemeente mee aan het jeugdwerk. De stichting bestaat uit een dagelijks bestuur en leden vanuit alle verschillende commissies,  die zich op de jongste tot de ‘oudste’ jeugd richten: oppasdienst, kindernevendienst, basiscatechese, clubwerk, TeenSpirit, Flevo-commissie en soos. Ook de kerkenraad is in de stichting vertegenwoordigd.

De stichting ervaart vanuit de kerk veel medeleven met en belangstelling voor het jeugdwerk. Wij bieden voor alle leeftijden – van de kleinsten tot de ‘oudere jongeren’ – een of meer activiteiten. Deze activiteiten worden georganiseerd door verschillende commissies bestaande uit meer dan 60 enthousiaste medewerkers.

Dankzij goede jaarlijkse ondersteuning in de vorm van collectes en giften/donaties staan wij er financieel gezond voor.

Er is veel ruimte voor ontmoeting en samenzijn. Binnen het jeugdwerk kunnen jongeren met elkaar contact hebben en samenzijn rondom het geloof.

Het lukt ons niet altijd om alle jongeren te bereiken zodat zij zich aangetrokken voelen tot ons jeugdwerk. In 2011 is het tienerwerk nieuw leven ingeblazen door een commissie genaamd TeenSpirit.

Waar willen we naartoe?
Vanuit de huidige situatie willen we de goede punten behouden en die als basis gebruiken om verder te werken aan een succesvolle en inspirerende toekomst. We willen jongeren een platform, een thuis bieden om met geloofsbeleving bezig te zijn.

Er is ruimte voor meer synergie tussen de verschillende commissies, zo zouden we bijvoorbeeld meer kunnen investeren in de overgang van basisschool en het uitwaaien naar middelbare school. We willen meer aandacht geven aan geloofsverdieping binnen de activiteiten en vorm geven aan de opbouw van onze medewerkers. Zo willen we bijvoorbeeld de leiding van het jeugdwerk inhoudelijk versterken in het leiding geven aan jongeren en in het werken met groepen door bijvoorbeeld eens iemand van het jeugdwerk van de PKN (Jop) uit te nodigen. In het voorjaar van 2012 hebben we in dat verband een weekend georganiseerd om het kader te versterken. Daarnaast willen we onze medewerkers versterken in geloofsverdieping. Dat is des te belangrijker omdat veel van de clubkinderen daar niet meer mee vertrouwd zijn.

Ook willen we werken aan ons imago. We willen ons jeugdwerk aantrekkelijker maken voor de minder actieve leden en voor buitenstaanders. Tegelijkertijd willen we ons blijven richten op de actieve jongeren binnen onze gemeente. Voor de 16-20 jarigen zijn we van plan meer inhoudelijke activiteiten te organiseren.

 

Vieren
In onze diensten op zondag komen we samen rondom de Schrift en de Tafel om Gods aanwezigheid te vieren. We lezen, zingen, bidden, luisteren, zijn stil en delen. We doen dat in ‘traditionele’ vieringen, maar zoeken ook naar nieuwe manieren om de diensten vorm te geven. Elke dienst wordt met de grootste zorg en aandacht voorbereid en gevierd. Onder andere de taakgroepen Liturgie/Eredienst, Bloemen en Beamer spelen daarin een belangrijke rol. Daarnaast zijn er werkgroepen die met enige regelmaat bijzondere vieringen voorbereiden: de Werkgroep Taizévieringen en de Werkgroep Ochtendplusdiensten. Ook die willen we een plek geven onder het kopje ‘Vieren’.

Taakgroep Liturgie/Eredienst
Wie zijn we en wat doen we?
De Taakgroep liturgie/Eredienst geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de kerkenraad over zaken die te maken hebben met de liturgie. Als brainstormgroep onderzoeken we graag alles, waarbij we aandacht besteden aan de diversiteit van geloofsbeleving en aan wat er leeft onder jongere generaties.

We ondersteunen bijzondere diensten en helpen mee met de voorbereiding daarvan. Bijvoorbeeld de vieringen tijdens de Paascyclus of die op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Maar ook nieuwe vormen van diensten, zoals de Thomasviering in mei 2011, waarin we werkten met meer zintuigen, een ‘heilige chaos’ met een gezamenlijke start en afsluiting.

Wij denken na over liturgische elementen. De afgelopen jaren bijvoorbeeld over de manier van vieren van het Avondmaal, de inrichting van de kerk, de plaats van de collecte in de dienst etc. Bij dat laatste hebben we ook overleg gevoerd met de diaconie, juist omdat we het diaconale aspect van de collecte wilden benadrukken. Uit dit overleg kwam onder andere het voorstel naar voren om de eerste collecte in de dienst altijd de diaconale collecte te laten zijn. Verder wordt nu bij de avondmaalsvieringen een deel van de collecte in de collecteschaal gedaan die op de avondmaalstafel staat. Zo willen we op een liturgische manier de samenhang verbeelden van onze offers met het offer van Christus. We zijn blij dat, als geschenk vanuit de Koepelkerkgemeenschap, een liturgietafel in de Gorechtkerk kon worden geplaatst. Daarmee is gehoor gegeven aan een verlangen van de Taakgroep Liturgie/Eredienst.

Waar willen we naartoe?
De Taakgroep Liturgie/Eredienst wil graag blijven meehelpen aan ontwikkeling en uitwerking van plannen op het gebied van liturgie in de Gorechtkerk. We willen initiatieven blijven nemen voor verbetering en verdieping van thema-uitwerkingen rondom liturgie. Hieronder zetten we verschillende van onze toekomstplannen en –wensen op een rij.

 • Viering Heilig Avondmaal: we zouden graag de mogelijkheden onderzoeken in de toekomst bij de lopende avondmaalsvieringen te werken met meer uitdeelplekken van brood en beker. In het verlengde daarvan willen we ook de looproute van het avondmaal heroverwegen. Inspirerend daarbij is dat de diaconie bij de staande kringviering tijdens de Witte Donderdagviering al een mooie viervorm heeft ontwikkeld.

·         Samenhang en overzicht kerkelijk jaar: we willen de onderlinge communicatie tussen de verschillende taakgroepen verbeteren met als doel de liturgische zwaartepunten in het kerkelijk jaar sterker naar voren te laten komen. We realiseren ons dat dat geen eenvoudige opdracht is. We zijn immers een veelkleurige gemeente met groepen, waardoor veel dingen georganiseerd worden.

 • Meerkleurige liturgie en participatie gemeenteleden: we kijken naar mogelijkheden om gemeenteleden meer bij de diensten te betrekken.

·         Doelgroepen en toch ook samenhang: we onderzoeken de mogelijkheden van liturgie in verschillende kleuren en toonaarden, van diensten met orgel tot diensten met band, en willen het concept van ‘blended liturgy’ (een liturgie met mengvormen van beleven en ordenen, verschillende muziekstijlen etc.) daarbij niet schuwen.

 • We stellen voor om naast de ochtendplusdiensten diensten te organiseren waarin de verschillende onderdelen van het dienstboek verkend worden, met piano, orgel en andere instrumentale begeleiding. We willen daarbij het concept van de Thomasviering als uitgangspunt nemen, in lijn met de bezielingszondag van 2011 en de Thomasviering van 2012.

·         Ondersteuning introductie nieuwe liedboek: we geven vorm aan de opdracht van de kerkenraad om mee te helpen bij de voorbereiding van de introductie van het nieuwe liedboek. De cantorij zal daar een rol in vervullen. Om de cantorij niet te zwaar te belasten, zouden daarnaast ad-hoczanggroepen onder deskundige leiding kunnen helpen bij het instuderen van nieuwe liederen. Ook hier zouden we kunnen werken met intekenlijsten.

 • We stellen ook voor dat er naast de cantrix en de organisten andere muzikale ondersteuning komt voor diensten. Naast begeleiding door orgel en/of band vraagt een flink aantal liederen in het nieuwe liedboek om pianobegeleiding.

·         Gorechtkerk: plaats voor mediteren/bezinning; we kijken hoe we de Gorechtkerk – naast de Dorpskerk – in het dorp herkenbaar kunnen maken als plaats voor spiritualiteit en stilte.

Werkgroep Taizévieringen
Wie zijn we en wat doen we?
De Werkgroep Taizévieringen organiseert twee keer per jaar een Taizéviering. Aan het begin van de Veertigdagentijd en aan het begin van de Adventsperiode. In het seizoen 2005-2006 is er een experiment gedaan met drie vieringen, maar uiteindelijk bleken er toen per viering minder kerkgangers/vierenden te komen. Ook blijken we als werkgroep precies de energie te hebben om twee keer per jaar een viering te dragen.

De werkgroep bereidt de viering inhoudelijk voor en doet vervolgens een beroep op de cantrix om de ene viering met een ad-hockoor en de andere viering met de cantorij voor te bereiden. De werkgroepleden maken de Gorechtkerk voor de viering klaar in Taizésfeer. Na afloop van de viering wordt de kerkzaal weer achtergelaten zoals die aangetroffen werd. De zang wordt begeleid door een groep instrumentalisten die beide vieringen meewerkt.

Waar willen we naartoe?
We willen twee keer per jaar Taizévieringen blijven organiseren. De vieringen voorzien in een behoefte binnen en buiten de kerkelijke gemeenschap en dragen zo bij aan het bereiken van de beleidsdoelen ‘gastvrijheid’ en ‘ontmoeting’. Met de vieringen sluiten we aan bij het op een veelkleurige manier vieren van de liturgie in de Gorechtkerk.

 Werkgroep Ochtendplusdiensten
Wie zijn we en wat doen we?
De Werkgroep Ochtendplusdiensten bestaat uit een van de predikanten, een brainstormgroep van diverse gemeenteleden en een vertegenwoordiging van de band. Samen bereiden we vijf keer per jaar een Ochtendplusdienst voor. Dat betekent dat we nadenken over een thema, over de inhoud en vormgeving van de dienst en over de te zingen liederen. Alles passend binnen het concept van de Ochtendplusdienst, namelijk dat we met de dienst gemeentebreed jong en oud aanspreken met creatieve werkvormen en een breed repertoire van liederen die door de band gezongen en gespeeld kunnen worden.

Waar willen we naartoe?
We willen de komende jaren voortgaan op de ingeslagen weg. Dat betekent dat we jaarlijks vijf Ochtendplusdiensten blijven organiseren, volgens het hierboven genoemde concept.

 Taakgroep Bloemen
Wie zijn we en wat doen we?
De Taakgroep Bloemen zorgt wekelijks voor bloemen in de kerk. Meestal in de vorm van een boeket, dat na afloop van de zondagse viering als groet van de gemeente naar een gemeentelid wordt gebracht door een van de pastorale medewerkers.

Wanneer er bijzondere diensten zijn, verzorgt de taakgroep liturgische bloemstukken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afscheid en bevestiging van ambtdragers, doop- of belijdenisdiensten, jubilea etc., of een thema tijdens de zondagse vieringen.

Daarnaast schenken we uitgebreid aandacht aan de feesten binnen de kerk, zoals Kerst, Pasen en Pinksteren. Tijdens de advents- en de veertigdagentijd doen we dat in de vorm van een project dat we over meerdere zondagen opbouwen.

De taakgroep verzorgt tijdens de laatste zondag van het kerkelijk jaar een vorm van herdenking van gestorven gemeenteleden en een teken voor de gedoopte en gezegende kinderen.

De Taakgroep Bloemen zorgt bij toerbeurt voor het boeket of het bloemstuk in de kerkdiensten. We gebruiken hierbij soms onze eigen materialen. We proberen in goed overleg met predikanten, koster, kindernevendienst, basiscatechese en eventueel andere betrokkenen, een keuze te maken voor de bloemstukken, zodat die zoveel mogelijk aansluiten bij het thema van de dienst en van de kindernevendienst. Dat geldt vooral tijdens de projecten in de advents- en veertigdagentijd. De bloemen of het bloemstuk krijgen een plaats in het liturgisch centrum in de kerk.

De taakgroep vergadert enkele malen per jaar en heeft een keer per jaar contact met de kerkenraad.

Waar willen we naartoe?
De Taakgroep Bloemen zou uitbreiding goed kunnen gebruiken. We informeren gemeenteleden van wie wij vermoeden dat ze affiniteit met of belangstelling voor ‘groen’ hebben. 

De taakgroep oriënteert zich op wat nodig is voor bijscholing en zoekt wat daarbij het best aansluit. Wanneer dat financiële consequenties met zich meebrengt, legt de taakgroep een verzoek daartoe voor aan de kerkenraad/het College van Kerkrentmeesters. In het verleden hebben we al eens een workshop over liturgisch bloemschikken gevolgd.

Zo willen we vorm blijven geven aan het beleven van liturgie met bloemen.

Taakgroep Beamer
Wie zijn we en wat doen we?
In steeds meer kerken wordt een beamer gebruikt om de zondagse vieringen te ondersteunen. Dat heeft een aantal voordelen. Kerkgangers kunnen de dienst beter volgen, omdat ze niet alles hoeven opzoeken. Zingen gaat soms beter als het hoofd naar boven is gericht. Sommige mensen kunnen het scherm beter lezen dan teksten op papier. Bovendien is het een moderne manier van presenteren, die beter aansluit bij de belevingswereld van jongeren. Ook kunnen dankzij de beamer liederen of teksten worden gebruikt die niet in de aanwezige bundels staan. En kan het gesprokene worden verduidelijkt of versterkt met afbeeldingen.

Ook in de Gorechtkerk worden de wekelijkse diensten ondersteund door het met behulp van de beamer projecteren van tekst en afbeeldingen. De uitvoering daarvan ligt in handen van de Taakgroep Beamer. De verantwoordelijkheid berust bij de predikant. De beamerbediende projecteert datgene wat de predikant vraagt. De predikant of de organist bepaalt of er bij bepaalde liederen notenbalken geprojecteerd moeten worden. Voor aankondigingen die via diverse kanalen aangevraagd worden, hanteren we het protocol dat ook wordt gebruikt voor de mondelinge afkondigingen. Dat valt dus niet onder verantwoordelijkheid van de predikant.

De groep beamerbedieners bestaat uit minimaal 6 en maximaal 8 personen (momenteel 8). Dit om enerzijds de kwetsbaarheid te beperken en anderzijds de kwaliteit te waarborgen: je moet iets geregeld doen om bekwaam te blijven. De groep bestaat uit jonge gemeenteleden (14 jaar) en wat oudere gemeenteleden (65 jaar).

De kerk bezit een laptop met het programma Easy Worship 2009. Dat wordt gebruikt voor de presentatie. Verder zijn als software op de laptop Microsoft Word, Microsoft PowerPoint en de concordantie beschikbaar. De laptop zit in een koffer met daarbij een tweede scherm waarop de presentatie thuis bekeken kan worden. Zo rouleert de apparatuur onder de beamerbedienden.

De kerk beschikt over een beamer en een scherm. Al het materiaal is in het beheer van het College van Kerkrentmeesters. De taakgroep heeft daar dus geen bemoeienis mee, maar is voor het functioneren wel afhankelijk van goed materiaal. De taakgroep beschikt over een preekrooster en een collecterooster. De voorzitter van de Diaconie en de scriba zorgen daarvoor. Dit zijn persoonlijke afspraken.

Waar willen we naartoe?
Tot nu toe projecteren wij af en toe notenbalken. We streven ernaar dat in de toekomst zoveel als mogelijk en haalbaar te doen, zeker ook in het licht van de introductie van het nieuwe liedboek.

Nu wij in de kerk over kwalitatief hoogwaardig materiaal beschikken, is de vraag gerechtvaardigd of er nog wel liturgieën gebruikt moeten worden. Alle zondagse diensten en de diensten op de ‘feestdagen’ kunnen bemenst worden door een beamerbediende uit de taakgroep, ook als er twee diensten zijn. Voor rouw- en trouwdiensten is het (nog) niet mogelijk een beamerbediende te leveren. Bij deze diensten vervolgen we de huidige praktijk, namelijk dat gewerkt wordt met een liturgie.

Samengevat streven wij voor de toekomst naar:

 • Het optimaal ondersteunen van zo mogelijk alle vieringen in de Gorechtkerk met de beamer.
 • Zoveel als mogelijk en haalbaar is projecteren van notenbalken.
 • Een procedure waardoor de beamercommissie, los van persoonlijke afspraken, verzekerd is van het ontvangen van preek- en collecterooster.

Dienen
Als kerkelijke gemeente zien we het als onze opdracht dat we omzien naar elkaar. Binnen en buiten onze gemeente. Dichtbij en ver weg. Met name het College van Diakenen geeft invulling aan die opdracht.   

College van Diakenen
Wie zijn we en wat doen we?
Mensen hebben mensen nodig. Dat is waar de Diaconie zich al eeuwen hard voor maakt. We gaan uit van de eigen waarde en kracht van mensen. We zetten ons in voor mensen die tussen wal en schip vallen. We steunen projecten met en voor mensen die dak- of thuisloos, gevlucht, verslaafd, uitgesloten zijn. In Groningen, maar ook wereldwijd daarbuiten. Ons geloof inspireert ons hierbij. Belangrijke woorden in ons werk zijn maatschappelijke betrokkenheid, naastenliefde, duurzaamheid en recht. Die woorden proberen we concreet te maken. Dat doen we vanuit de Protestantse gemeenschap en graag samen met gemeenteleden. Soms moet er een handje geholpen worden om dat te organiseren. Daarom investeren we in het bezoeken van mensen die in een isolement zitten, vakantieweken voor mensen met een smalle beurs, ontmoetings- en samenwerkingsprojecten in onze woonplaatsen van mensen uit verschillende culturen, gemeenschapsopbouwprojecten in Afrika en Zuid-Amerika etc. 

De Colleges van Diakenen van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Haren-Onnen vormen al sinds 1998 de Diaconale Raad (DIRA). Die wordt, samen met de diaconale medewerkers, gevormd door zo’n dertig gemeenteleden. De diakenen kunnen lid zijn een van de vier werkgroepen: Binnenlands Diaconaat, Diaconale Hulpgroep, ZWO en het Jongerendiaconaat (i.o.), of de Werkgroep Goede Doelen. Elk van deze groepen vergadert enkele keren per jaar. De DIRA als geheel vergadert vijf keer per jaar, het moderamen hiervan ten minste zes keer. Op de DIRA-vergaderingen wordt regelmatig een bepaald thema ter inspiratie of bezinning behandeld, waartoe een gastspreker kan worden uitgenodigd. De DIRA maakt deel uit van het Diaconaal Platform Haren i.o. (DPH), dat, net als de Raad van Kerken in Haren, de meeste kerken in de burgerlijke gemeente Haren omvat. Het DHP heeft steun verleend aan het werk van de Buurtbox Haren. Dit is een internetsite waarmee vraag en aanbod van vrijwillige lokale hulp tot elkaar wordt gebracht.

Waar willen we naartoe?
Omdat het Diaconaat goed werkt, willen we graag voortgaan op de ingeslagen weg. Hoe dat is, beschrijven we hieronder.

 • Het Binnenlands Diaconaat verzorgt de periodieke attenties voor delen van onze gemeenten zoals in overleg met pastores Paasattenties voor gemeenteleden, de inzameling voor de Voedselbank voorafgaand aan Oogstdienst en
  Advents-/Kerstattenties voor ouderen (2012 – 79+).
 • De Diaconale Hulpgroep verzorgt incidentele niet-structurele bijstand in de gemeenten. In de Diaconale Hulpgroep werken diakenen uit Hervormd en Gereformeerd Haren samen aan het zoeken naar oplossingen voor individuele en incidentele financiële hulpvragen van gemeenteleden en niet-gemeenteleden. Een verzoek om daadwerkelijke financiële ondersteuning wordt met zeer grote anonimiteit in behandeling genomen. In de behandeling wordt allereerst gekeken naar benutte reguliere mogelijkheden. Als alle reguliere mogelijkheden bekeken zijn, kan de diaconale hulpgroep overgaan tot incidentele financiële ondersteuning.
 • De werkgroep ZWO draagt zorg voor het opstellen van de collecten voor het Werelddiaconaat. Ook bestelt en verspreidt de werkgroep diverse keren per jaar folders bij de collectes voor Kerk in Actie (waaronder collectes voor Zending en Werelddiaconaat). Een paar weken voor Pasen verzorgt de werkgroep ZWO de Paasgroetenactie: ansichtkaarten die naar (politieke) gevangenen in Nederland en daarbuiten gestuurd worden door de gemeenteleden.
 • Het Jeugddiaconaat (i.o.) richt zich op diaconaat voor en door jongeren. Het is de bedoeling om het Jeugddiaconaat weer op de rit te krijgen. Een mooi voorbeeld hiervan is de Nacht Zonder Dak georganiseerd door TeenSpirit. Door middel van meer van dit soort initiatieven willen we de talenten van onze jeugd inzetten voor het goede doel. Hierbij valt bijvoorbeeld ook te denken aan een Talentenbank en maatschappelijke stages.
 • De Werkgroep Goede Doelen initieert en organiseert activiteiten ten behoeve van diverse projecten met een diaconale strekking, de DIRA is als deelnemer in de werkgroep daarbij betrokken. Hoewel de werkgroep Goede Doelen formeel geen werkgroep van de DIRA is, participeert een aantal diakenen hierin. De werkgroep stelt bij het zoeken naar een nieuw project gezamenlijk richting en koers vast zodat én de gehele werkgroep én de deelnemers daarin, achter het nieuwe project kunnen staan om weer een jaar lang allerlei acties te kunnen voeren.

Beheer
Samen kerk zijn betekent ook dat (financiële) middelen op een verantwoorde manier worden beheerd en gebouwen goed worden onderhouden. De kerkenraad heeft de verantwoordelijkheid voor deze zaken gedelegeerd aan het College van Kerkrentmeesters.

College van Kerkrentmeesters
Wie zijn we en wat doen we?
Aan het College van Kerkrentmeesters (CvK) is de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente toevertrouwd, voor zover deze niet van diaconale aard zijn. Onder de verantwoordelijkheid van het CvK vallen met name de financiën van de kerk (het zorgen voor inkomsten en betalingen), onroerende en roerende goederen, personele aangelegenheden (mensen in dienstverband), de kerkmusici en diverse faciliteiten.

Het CvK heeft twee permanente commissies: Kerkelijke Bijdragen en Gebouwen. Daarnaast zijn er (tijdelijke) projectcommissies: momenteel bijvoorbeeld voor de exploitatie van ’t Gorechthuis. De penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel beleid, de boekhouder voert de boekhouding uit, ondersteund door een bijdrageadministrateur. Daarnaast is er een ledenadministrateur en een archivaris. Er zijn drie organisten verbonden aan de kerk, een koster en een hulpkoster. Er is een zakelijke overeenkomst met de koster over beheer van de zalen en buffet van ’t Gorechthuis met het doel om inkomsten voor de kerk te genereren.

Huidige situatie, trends en problematiek
Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van de baten en lasten en het ledenaantal sinds 2006 met een prognose voor de periode 2011-2016. De lasten zijn in de periode 2006-2011 weliswaar enigszins gedaald (o.a. door wisseling van predikant en bezuinigingsbeleid op diverse terreinen), maar zullen daarna naar verwachting stijgen met als gevolg een groeiend negatief saldo. Een voortzetting van deze situatie zou over ongeveer 15 jaar leiden tot uitputting van de financiële reserve.

De huidige situatie wordt gekenmerkt door een afname van het aantal leden. Was er in 1978 een piek in het aantal leden van 2641, eind 2011 zijn dat er nog 1218. Sinds 1980 is er een daling in het ledenaantal van gemiddeld ca. 2,5 % per jaar. De inkomsten nemen daardoor af.

Zorgwekkend is dat het aantal leden daalt in alle leeftijdscategorieën, en er daarnaast sprake is van vergrijzing. Het is zeer wel denkbaar dat het in de toekomst moeilijker wordt om voldoende vrijwilligers te vinden, waardoor de kosten toenemen voor het inschakelen van professionele ondersteuning. Ook kunnen in de toekomst de kosten van de gebouwen niet meer in verhouding staan tot het aantal leden en activiteiten en hebben we een “te ruime jas”. Deze zaken moeten ook bij een eventuele federatie of fusie met de Hervormde Gemeente Haren/Onnen beschouwd worden.

De lasten worden in belangrijke mate bepaald door de personeelskosten. De kerk heeft momenteel 2 predikanten in dienst voor samen 1,75 fte, wat neerkomt op ongeveer

1 fte per ca. 650 leden. Het landelijk gemiddelde is 1 fte per ongeveer 1000 leden. Een aanpassing van de omvang van de predikantsformatie is alleen aan de orde wanneer een predikant vertrekt, stopt of minder gaat werken. Dan zal een nieuwe formatie kunnen worden vastgesteld, rekening houdend met toekomstige financiële mogelijkheden. Het aantal leden en de inkomsten zullen naar verwachting afnemen, maar de financiële bijdrage per lid is relatief hoog. Daarnaast heeft onze gemeente naar verhouding veel oudere leden: 36% is ouder dan 65 jaar, tegenover 27% voor de gehele PKN. In de praktijk vraagt dit van een predikant een meer dan gemiddelde inzet.

Waar willen we naartoe?
De doelstelling van het CvK is om de gemeente in haar activiteiten optimaal te ondersteunen op financieel en facilitair gebied voor een zo lang mogelijke termijn. Dit betekent dat inkomsten zoveel mogelijk moeten meegroeien met de lasten en lasten zoveel mogelijk moeten afnemen met de inkomsten. De afgelopen jaren is hiervoor al beleid gemaakt en uitgevoerd. Dat zal worden gecontinueerd. Het uit te voeren beleid is in onderstaande tabel beknopt weergegeven.

Beleidspoor Begrotingspost Activiteiten op hoofdlijnen
A. Een toename van de inkomsten uit: 1. Bijdragen van de leden Actie Kerkbalans.

Leden die niets bijdragen worden persoonlijk benaderd.

2. Het financieel vermogen In 2011 is een beleid op het vermogensbeheer geformuleerd om optimaal rendement te verkrijgen: verantwoord en veilig.

 

3. De verhuur van zalen De tot nu toe ontwikkelde voorstellen voor een aantrekkelijker zalencentrum worden stapsgewijs uitgewerkt en na afweging van kosten en baten al of niet uitgevoerd.
B. Een afname van de uitgaven voor: 4. De gebouwen en inventaris Onderhoud zal zoveel mogelijk door vrijwilligers worden gedaan.

Energiekosten worden zoveel mogelijk teruggebracht door betere afstellingen en zuinigere apparaten en verlichting.

5. Het personeel Bij vertrek van een predikant wordt geadviseerd de formatieomvang (nu 1,75 fte) aan te passen aan wat redelijk is in verhouding tot het aantal leden, rekening houdend met de toekomstige ontwikkelingen in het ledenaantal.

Een reductie van de omvang van overige personele lasten is reeds in overweging genomen.

 

Het CvK streeft ernaar om elk jaar een sluitende begroting op te stellen en een jaarrekening te presenteren zonder (ernstig) negatief saldo. Dat is een mooi ijkpunt voor het resultaat van de inspanningen. De prognose voor de komende jaren laat zien dat dit een grote uitdaging is.

Daarnaast moet er gezorgd worden voor goed functionerende medewerkers. Alleen met de koster wordt jaarlijks een functioneringsgesprek gevoerd. Met de andere medewerkers zijn er informele regelmatige contacten.


Communicatie
Het Woord als basis
Wij vormen een kerkelijke gemeente rondom het Woord van God. Dat is de basis van al onze communicatie. Daarom zal het Woord veelvuldig klinken in het midden van de gemeente: bij de opening van vergaderingen van kerkenraad en taakgroepen, in gesprekken met gemeenteleden en met mensen buiten onze gemeente. Daaromheen wordt de gemeente over praktische kerkelijke zaken geïnformeerd via diverse kanalen. We noemen dat de interne communicatie. We onderscheiden daarin communicatie van geledingen naar gemeenteleden en onderlinge communicatie tussen de diverse geledingen.

Interne communicatie naar gemeenteleden
We streven ernaar de gemeente zo goed mogelijk te informeren over de zaken die spelen in de kerk, waaronder:

 • Verslagen van de kerkenraadsvergaderingen;
 • Het gemeenteleven: wat speelt er in de gemeente aan lief en leed;
 • Activiteiten van de verschillende taakgroepen en commissies;
 • Projecten en activiteiten van kindernevendienst en basiscatechese;
 • Werkzaamheden van het college van diakenen en het college van kerkrentmeesters;
 • De verschillende soorten kerkdiensten en vieringen;
 • Het jeugd- en jongerenwerk;
 • Activiteiten die georganiseerd worden in het kader van vorming en toerusting en op het snijvlak van kerk – cultuur en maatschappij.

We gebruiken daarvoor onder andere de volgende communicatiemiddelen:

 • De mededelingen voorafgaande aan de zondagse eredienst, via de gesproken afkondigingen en de beamer;
 • De Protestantse Kerkbode die wekelijks verschijnt;
 • 4-luik: een driewekelijks informatieblad van de Protestantse gemeenten in Haren, Onnen, Noordlaren en Glimmen;
 • De website: pkn-haren.nl;
 • Het publicatiebord bij de kerk;
 • Gemeenteavonden die twee keer per jaar gehouden worden;
 • Jaarboek (dat tweejaarlijks uitkomt).

Op dit moment regelen de verantwoordelijke personen en geledingen zelf de informatiestroom naar de gemeenteleden. Goede communicatie is van levensbelang voor een gezonde gemeente. Tegelijkertijd is communicatie in het algemeen een kwetsbaar punt: als er iets fout gaat in de communicatie kan dat vervelende gevolgen hebben. Daarom blijft ‘communicatie’ een punt van aandacht. Voor de komende jaren willen we het huidige niveau van informatieverstrekking  behouden. We willen ons oriënteren op het instellen van een taakgroep ‘Interne en externe communicatie’. We zullen daartoe de ontwikkelingen op dit terrein bij De Stichting Gereformeerd Jeugdwerk volgen en waar mogelijk hun inzichten en kennis op dit terrein gebruiken.

 

Onderlinge communicatie tussen geledingen
Ook de onderlinge communicatie tussen kerkenraad en taakgroepen, kerkenraad en moderamen, kerkenraad en predikanten, predikanten en taakgroepen, taakgroepen onderling, vraagt onze blijvende aandacht. Om op de hoogte te zijn en te blijven van het werk van de verschillende taakgroepen worden zij jaarlijks uitgenodigd voor een gesprek met de kleine kerkenraad. Het functioneren van de onderlinge communicatie wordt geagendeerd.

Interne, onderlinge communicatie vindt plaats voornamelijk plaats via de e-mail. We streven een functioneel gebruik hiervan na. Persoonlijke kwesties of zaken die geheimhouding of zorgvuldigheid behoeven worden telefonisch, in een persoonlijk gesprek of in een vergadering besproken of afgehandeld.

 

Externe communicatie
Hieronder verstaan we communicatie vanuit onze gemeente naar mensen en organisaties die geen lid zijn van onze kerkelijke gemeente. We streven ernaar ons gezicht in de burgerlijke gemeente te laten zien, bijvoorbeeld rond grote gebeurtenissen als de 4 Mijl of de nazorggroep na de Project X-rellen in 2012.

 Waar willen we naartoe?
Voor de komende jaren willen we:

 • Bestendigen en versterken van de huidige werkwijze;
 • Ons oriënteren op een taakgroep Interne en externe communicatie;
 • Jaarlijks het punt communicatie – externe en interne – agenderen op de kerkenraadsvergadering.

Samenwerking met andere gemeenten en kerkgenootschappen
De Gereformeerde Kerk van Haren-Onnen heeft diverse contacten met andere kerkgenootschappen. Hieronder een overzicht.

De Gereformeerde Kerk van Haren-Onnen is lid van de Raad van Kerken in Haren.

De Gereformeerde Kerk van Haren-Onnen heeft binnen de Protestantse Kerk Nederland vooral contact met de Hervormde Gemeente Haren/Onnen, en een veel minder frequent contact met de Protestantse Gemeente Noordlaren-Glimmen.

Deze contacten vallen alle onder het Moderaminaoverleg, dat regelmatig bij elkaar komt.

De contacten met de Protestantse Gemeente Noordlaren-Glimmen beperken zich voornamelijk tot de Hemelvaartpelgrimage. In de vroege ochtend op Hemelvaartsdag wandelt een groep gemeenteleden van Haren naar Noordlaren-Glimmen en weer terug. De wandeling eindigt met een gezamenlijke kerkdienst. De Protestantse Gemeente Noordlaren-Glimmen participeert, samen met de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente, ook in Vierluik, het kerkblad voor protestants Haren en in de gezamenlijke website www.pkn-haren.nl.

Met de Hervormde Gemeente Haren/Onnen is het contact veel intensiever. Al geruime tijd wordt met deze gemeente gesproken over het toegroeien naar eenwording, zonder dat concrete stappen daartoe tot nu toe zijn gezet. Op een aantal terreinen wordt al samengewerkt. Een aantal voorbeelden:

 • Beide Colleges van Diakenen hebben samen een Diaconale Raad (DIRA) gevormd, die geregeld samenkomt en de diaconale zaken coördineert en uitvoert.
 • Samen met de Protestantse Gemeente Noordlaren-Glimmen nemen Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente deel aan de Hemelvaartpelgrimage.
 • De laatste jaren worden de vespers in de veertigdagentijd en de dienst op Stille Zaterdag door de predikanten van beide gemeenten geleid.
 • Er is een gezamenlijke startdienstcommissie, die de diensten op de startzondag en de andere activiteiten in de startweek voorbereidt.
 • Groothuisbezoek wordt door predikanten en een gezamenlijke commissie voorbereid.
 • Data voor gezamenlijke diensten (Oogstdienst) worden afgesproken en gecoördineerd.
 • Het jeugdwerk kent diverse vormen van samenwerking of participatie, bijvoorbeeld bij het clubwerk, de tienercatechese en TeenSpirit.
 • Afgesproken is dat Gereformeerde ontmoetingsavonden ook voor Hervormde gemeenteleden toegankelijk zijn en andersom.
 • We nemen samen deel in Vierluik.

Voor zover mogelijk proberen we de gezamenlijke zaken in stand te houden en uit te breiden. Ook bij contacten met de burgerlijke gemeente proberen we als Protestants Haren op te trekken.

Analyse en conclusies
We zijn een veelkleurige, gastvrije gemeente. Dat schreven we aan het begin van dit beleidsplan in onze visie. We voelen ons betrokken op elkaar en op de wereld om ons heen. We hebben een breed aanbod aan activiteiten en kerkdiensten. In wat ons bindt voelen we ons één.

In een visie schrijf je op hoe je als kerk wilt zijn. Met het beleidsplan willen we eraan bijdragen dat we die visie niet alleen opschrijven, maar ook in de dagelijkse praktijk uitvoeren. In ons beleid willen we ons richten op behoud en versterking van wat goed gaat. En op verbetering van waar het nog hapert.

In hoeverre strookt het beeld dat uit de visie naar voren komt nu met de werkelijkheid? Als we de deelbeleidsplannen van de diverse geledingen in onze kerk lezen, dan komt daar heel duidelijk de veelkleurigheid uit naar voren. Onze kerk bruist van de activiteiten. Die zijn uiteenlopend en bieden elk wat wils: van jong tot oud, van behoudend tot vooruitstrevender, van spiritueel tot meer praktisch. Dat is een sterk punt, dat we zeker willen behouden.

Tegelijkertijd is die veelkleurigheid soms ook een valkuil. Hoe staat het met de samenhang tussen al die activiteiten? Werken taakgroepen soms niet een beetje langs elkaar heen, of doen ze dubbel werk? Wat is nu het eenduidige profiel van onze kerk? Zijn we door al die verschillende activiteiten niet ‘vlees noch vis’? Ligt het gevaar van oppervlakkigheid niet op de loer als je geen duidelijke keuzen maakt in de richting die je als kerk op wilt gaan? Richten we ons niet te veel op de beleving van ons geloof in plaats van op de diepere laag die daaronder ligt?

In het verlengde daarvan zien we bij verschillende taakgroepen de behoefte aan meer inhoudelijke verdieping. In het club- en jeugdwerk wil men de leiding bijvoorbeeld versterken op het gebied van geloofsverdieping. We zien dat veel jongeren dat van school en huis uit steeds minder meekrijgen. De behoefte aan inhoudelijke versterking bij de leiding van het jeugdwerk is daarom begrijpelijk. Hetzelfde zien we in het pastorale werk. Sommige ambtsdragers en pastoraal medewerkers vinden het moeilijk om een geloofsgesprek aan te gaan met gemeenteleden, omdat ze het gevoel hebben dat ze daar zelf de inhoudelijke bagage voor missen.

Een laatste kanttekening past bij de opmerking dat we een gastvrije gemeente zijn, die betrokken is op elkaar en op de wereld om ons heen. In hoeverre ervaren gemeenteleden die gastvrijheid en betrokkenheid daadwerkelijk? Hoe kijken mensen van binnen en van buiten onze kerk tegen ons aan? Staan we bekend om onze openheid en gastvrijheid? Zijn we wérkelijk betrokken bij elkaar of moet je zelf actief zijn in de kerk om je uitgenodigd en betrokken te voelen? Uit de diverse gesprekken die we voerden – onder andere met een vertegenwoordiging van de Werkgroep Kerk naar buiten – komt op dat punt een gemengd beeld naar voren. Het zou de moeite waard zijn dat beter te onderzoeken en verder uit te werken.

Samenvattend bevat dit beleidsplan veel concrete bestaande acties die we de komende jaren willen voortzetten en nieuwe die we willen starten. Een samenvatting daarvan staat in de bijlage bij dit beleidsplan. Vanuit bovenstaande analyse zouden we aan die acties in de komende periode ook richting willen geven. De kerkenraad wil onze kerk op drie hoofdlijnen de komende jaren versterken:

 1. Onze veelkleurigheid staat buiten kijf, die willen we behouden. Tegelijkertijd willen we voorkomen dat die veelkleurigheid leidt tot gebrek aan samenhang, oppervlakkigheid of ‘lauwheid’. Daarom gaan we ons inzetten voor goede onderlinge communicatie, het bereiken van meer samenhang en synergie en het maken van keuzes. ‘Veelkleurig zijn’ betekent niet dat elke willekeurige activiteit uitgevoerd moet worden. Steeds moet gekeken worden in hoeverre activiteiten bijdragen aan de lijnen uit dit beleidsplan.
 2. In het verlengde daarvan willen we ons meer gaan inzetten voor inhoudelijke – en geloofsversterking van onze gemeenteleden en van hen die zich actief inzetten in taakgroepen, commissies en als ambtsdrager. We willen kerkenraadsvergaderingen en gemeenteavonden, naast de technische, financiële en lopende zaken, ook steeds een inhoudelijk en geloofsverdiepend en –versterkend karakter geven. Leden van taakgroepen of commissies moeten de kans krijgen zich inhoudelijk te versterken door bijvoorbeeld gebruik te maken van cursussen of materiaal dat vanuit de landelijke PKN beschikbaar is. Op pkn.nl wordt heel veel aangeboden, we zouden daar meer gebruik van kunnen maken. Waarbij natuurlijk steeds de kosten tegen de baten moeten worden afgewogen.
 3. We willen een gastvrije, open en betrokken kerkelijke gemeente zijn. De komende jaren willen we onderzoeken in hoeverre we dat daadwerkelijk zijn en wat we kunnen doen om dat eventueel te verbeteren. We willen onze eigen gemeenteleden betrokkenheid en warmte bieden. Voor eventueel geïnteresseerden die zich aan de ‘rand’ van onze kerk of daarbuiten bevinden, willen we een uitnodigende gemeente zijn. Bijvoorbeeld door als kerk present te zijn in Haren. Te laten zien wat we doen en aanwezig te zijn waar dat mogelijk en nodig is.

Langs de hierboven geschetste lijnen willen we er – uiteraard binnen de in dit plan aangegeven kaders van een financieel gezond beleid – met elkaar aan blijven werken dat de Gorechtkerk een werkelijke plaats van ontmoeting is. Een ontmoeting met elkaar als gemeenteleden en met potentieel geïnteresseerden in de gemeente Haren. In nauw overleg met de taak- en andere groepen binnen onze kerk willen we kijken hoe we deze hoofdlijnen op een praktische en inspirerende manier handen en voeten kunnen gaan geven. Waarbij we ons tegelijkertijd richten op het intensiveren van onze contacten met de Hervormde Gemeente in onze woonplaats. We hopen de komende jaren stappen te zetten waardoor we steeds nader tot elkaar komen, op weg naar een uiteindelijke fusie. Maar boven alles willen we een gemeente zijn die zich geïnspireerd weet door de boodschap uit het Evangelie om het zout van de aarde, het licht in de wereld en een eenheid in Christus te zijn. Een gemeente die daar niet alleen over praat, maar die er ook naar handelt.

[1] Voor een uitgebreid overzicht van taken en bevoegdheden van kerkenraad, kleine kerkenraad en moderamen zie Kerkorde en Ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland, met name Ordinantie 4 en de Plaatselijke Regeling 2009 van de Gereformeerde Kerk Haren-Onnen.