ANBI

Algemene gegevens Gereformeerde Kerk Haren
behorende tot de Protestantse Kerk in
Nederland

Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Haren
Telefoonnummer (facultatief): 050- 537 08 55
RSIN/Fiscaal nummer: 002658562
Website adres: gorechtkerk.nl
E-mail: scriba@gorechtkerk.nl
Adres: Hortuslaan 1a
Postcode: 9751 BE
Plaats: Haren
Postadres: Hortuslaan 1a
Postcode: 9751 BE
Plaats: Haren

De Gerefomeerde Kerk Haren-Onnen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

[[ Hier kunt eventueel toevoegen een typering of omschrijving van de concrete gemeente, zoals gastvrij, missionair, overeenkomstig het gereformeerd belijden. ]]

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op [[ Vul uw kerkordelijk juiste naam in ]].

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 24 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Onder ANBI Beleid, beleidsplan vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente. http://haren.protestantsekerk.net/beleidsplan

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Jaarverslag 2016:
Het voorbereiden van het beroepingswerk dat in 2015 was aangevangen werd voortgezet, de kerkenraad nam besluiten over wat voor predikant en voor hoeveel werktijd, werkgebieden en eisen  enzovoort. De benodigde toestemmingen op financieel gebied en voor een predikant op 50% werktijd werden aangevraagd en verkregen. Ds. Marieke Pranger werd gevraagd een gedeelte van de taak van de vertrokken predikant Ds. Marco Schut over te nemen en zij wist in korte tijd zich in de gemeente in te werken en kreeg erg veel waardering. In maart kon de beroepingscommissie worden benoemd en in april aan de gemeente voorgesteld, en waren de uitgangspunten voor de commissie afgesproken. Nu deze commissie aan het werk kon en ging, werd aan de andere zaken aandacht besteed.
Gelukkig was de kerkenraad met het feit dat ambtsdragers hun termijn verlengden en dat er een nieuwe diaken kon worden benoemd. De jaarrekeningen  van de diaconie en van de kerk over 2015 konden worden vastgesteld en ingezonden. We kregen maandelijks een  voortgangsverslag van de beroepingscommissie. Het tweejaarlijks voortganggesprek met de predikant werd gehouden en de kerkenraad nam het besluit om dat voortaan  jaarlijks te doen en dan (steeds een ander) een kerkenraadslid daarbij uit te nodigen.
De kerkrentmeesters gingen verder met het isoleren van de kerkzaal en het Gorechthuis de afdekkers van de muren van de kerk werden gerepareerd en behandeld de scheuren en voegen  gevuld en er werden plannen gemaakt voor het opknappen van de toiletgroepen in het Gorechthuis, ook voor ’t Schip was een opknapbeurt van de toiletgroepen gaande.
De ochtendplusdiensten werden goed én door de jeugd bezocht.
De Taizégroep hield haar diensten en de groep goede doelen organiseerde regelmatig fairs en andere publiekstrekkende evenementen. Ook de jeugd liet zich niet onbetuigd en organiseerde rondom de startzondag  opnieuw een ‘nacht zonder dak’,  een vossenjacht en had in het voorjaar het kampweekend.
Na de zomer werd de belangstelling voor het werk van de beroepingscommissie groter en in november kwam de commissie met een voorstel en aanbeveling. De kerkenraad nam beide unaniem over en zo werd op een gemeenteavond in november ds. Ybo Buurma uit Eelderwolde voorgesteld en met applaus begroet.  Vanuit de gemeente werd geen bezwaar tegen de gevolgde procedure gemaakt en zo kon Ds. Buurma op 2 december worden beroepen. Hij liet er geen gras over groeien en nam direct het beroep aan. Op 26 maart 2017 deed hij zijn intrede.
De kerkenraad discussieerde op voorstel van het College van Kerkrentmeesters over het beleggen in het algemeen en in het bijzonder in landerijen om een beter rendement te krijgen op het geïnvesteerde vermogen, dit met het oog op een meer zekere financiële positie voor de instandhouding van het pastoraat en nam na twee vergaderingen een besluit daartoe.  Ook de begrotingen van diaconie en kerk voor 2017 werden behandeld en goedgekeurd en op een financieel spreekuur kon de gemeente daarover een oordeel geven. Het aantal leden krimpt en daarmee wordt ook de bijdrage die de gemeenteleden geven minder. Acties om die bijdrage tenminste op peil te houden werden met landelijk hulp voorbereid en kwamen in het voorjaar van 2017 naar voren.
De gemeente herdacht op de laatste zondag van het kerkelijk jaar de 27  leden van de gemeente die waren overleden, maar vierde ook weer de geboorte en / of doop van vier kinderen uit de gemeente.

Roelof van Wijk, scriba

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.